Fecha última actualización: 1/9/2023

RESPONSABLE

 • Comunidad en el Colegio Porciuncula de el Arenal Franciscanos de la TOR 

(COL·LEGI LA PORCIÚNCULA, “el Centre”)

N.I.F.: R0700172J

Inscrit al Registre d’ Entitats Religioses amb número 1772-SE/B

Direcció: Avinguda Fra Joan Llabrés, 1 • 07600 Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 269 912

Correu electrònic: secretaria@porciuncula.org

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@laporciuncula.org

 • FRANCISCANOS DE LA TOR CURIA PROVINCIAL (PP FRANCISCANOS TOR)

N.I.F.: R0700029B

Direcció: Plaza Sant Francesc 7 ∙ 07001 Palma (Illes Balears)

Correu electrònic: code@franciscanostor.org 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@franciscanostor.org

FINALITAT

La finalitat principal per la qual tractarem la seva informació i la de l’alumne és per gestionar i proporcionar-li els serveis per vostè sol·licitats i poder oferir-li unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i activitats extraescolars oferts pel nostre centre.

En el cas que ens proporcionin dades de salut, les tractarem per tal de dispensar a l’alumne/a la deguda atenció d’acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia, física o psíquica, significativa pel correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagin sol·licitat.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat el Centre, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, i sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades a les que ens ha autoritzat per a:

 • La seva publicació en els mitjans propis del Centre, el nom, cognoms i curs de l’alumne/a, així com imatges o enregistraments audiovisuals en què aparegui, individualment o en grup, participant en les activitats que s’organitzin.

Les publicacions es poden realitzar en:

FORMAT PAPER: 

Revistes, agendes escolars, tríptics, orles, …

FORMAT ELECTRÒNIC:

El Centre disposa de una pàgina web: https://porciuncula.org/

Es disposa dels següents blocs:

BlogEnllaç
ESOhttp://laporciunculaeso.blogspot.com 
Orientacióhttp://orientaciontor.blogspot.com/

El Centre disposa de comptes a les següents xarxes socials:

Red socialEnllaçIdentificador
Twitterhttps://twitter.com/claporciuncula/@claporciuncula
Facebookhttps://www.facebook.com/claporciuncula/@claporciuncula
Instagramhttps://www.instagram.com/claporciuncula/#claporciuncula
https://www.instagram.com/explore/tags/somporciuncula/#somporciuncula
https://www.instagram.com/explore/tags/franciscanostor/#franciscanostor

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals, individuals o en grup, que es facin realitzant qualsevol tipus d’activitat, tant dins com fora del Centre (sortides, viatges, celebracions…), i es puguin publicar en els espais de comunicació i difusió esmentats.

 • La seva publicació als mitjans propis de PP Franciscans TOR, els mateixos tipus de dades que a l’apartat anterior.

Les publicacions es poden realitzar en:

FORMAT PAPER: 

Revistes, agendes escolars, tríptics, orles, …

FORMAT ELECTRÒNIC:

PP FRANCISCANOS TOR disposa de una pàgina web: www.franciscanostor.org

Diverses revistes que podeu veure a: https://www.franciscanostor.org/publicaciones/revistas/

També són presents a les següents xarxes socials:

Red socialEnlaceIdentificador
Facebookhttps://www.facebook.com/colegiosfranciscanos.torColegios Tor Franciscanos España
Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005997858877Pastoral-Juvenil Franciscanos Tor

Disposen de comptes en les següents xarxes socials: 

Red socialEnlaceIdentificador
Facebookhttps://www.facebook.com/colegiosfranciscanos.torColegios Tor Franciscanos España
Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005997858877Pastoral-Juvenil Franciscanos Tor

PP FRANCISCANOS TOR disposa dels següents blocs:

BlogEnllaç
Blog Colegios TORhttps://pastoraltor.blogspot.com/

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals, individuals o en grup, que es facin realitzant qualsevol tipus d’activitat, tant dins com fora del Centre (sortides, viatges, celebracions…), i es puguin publicar en els espais de comunicació i difusió esmentats.

En els dos supòsits anteriors tinguin present que, els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països que no hagin estat declarats segurs en matèria de protecció de dades personals per la legislació comunitària. Llegeixin atentament les polítiques i avisos de les Xarxes Socials.

 • També volem proporcionar a la nostra comunitat educativa; informació de les tasques i activitats realitzades, i que puguin disposar d’un record de la estada al Centre i de les activitats en les que participin, per això el nom, cognoms, el estudis que es realitza, gravacions audiovisuals i les imatges de l’alumne/a es podran distribuir a la resta de participants en activitats organitzades, als seus representants legals, i al personal de la Fundació.

Si no es proporciona aquest consentiment l’alumne/a no podrà sortir a imatges i gravacions audiovisuals de grup que s’hagin de compartir i es facin tant dins com fora del Centre, realitzant qualsevol tipus d’activitat.

 • El nom i cognoms i els estudis que realitza l’alumne/a, així com la seva imatge i les gravacions audiovisuals on aparegui, podran publicar-se en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions. 

Dita publicació tindrà un fi clarament informatiu i de record destinat al personal del centre o a tercers que accedeixin a les zones esmentades (pares, mares, tutors/es, familiars, personal extern, etc.)..

 • Amb una finalitat purament informativa en el medis de comunicació oberts a tothom, i aquells que siguin d’àmbit educatiu, es pot publicar informació de les activitats acadèmiques, complementàries i extraescolars realitzades, on aparegui l’alumnat.

Les dades que es poden publicar són imatges, gravacions audiovisuals i el nom i cognoms de l’alumne/a, així com els estudis que realitza, segons correspongui a la notícia.

La finalitat de aquestes publicacions serà en qualsevol cas la difusió pública no comercial i la podrà realitzar el Centre o el propi medi.

També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes que ens realitzi.

Si accedeix a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser captada amb fins de seguretat.

Si s’han adherit a l’assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar-los aquest servei.

Si ens proporcionen el seu currículum, tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

LEGITIMACIÓ

Obligació legal aplicable

Correspon a tots aquells dades sol·licitades pel Centre, a l’alumne i els seus representants legals, que són necessaris per el correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives de l’alumne i la seva família; característiques personals; etc.

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l’entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l’exercici de la funció educativa.

Protecció d’interessos vitals

Salvaguarda de la salut de l’alumne en el tractament de dades de salut.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per a vostè.

També en el cas d’enviament d’informació de les activitats i serveis oferts pel nostre Centre, quan Vostè ha participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem.

Compliment de una missió de interès públic

Base jurídica principal para el tractament de las imatges de vídeo vigilància, Article 6.1.e del RGPD.

Ejecció de un contracte

Correspon a l’atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada a Centre.

En particular als serveis no inclosos a l’exercici de la funció educativa que proporcionem, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc.

També aquells que sol·licitin directament als PP FRANCISCANOS TOR, ja sigui presencialment com per mitjans electrònics.

En el cas en què sol·licitin la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum.

Consentiment del Interessat

Correspon a aquells tractaments per als que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades de l’alumnat en els mitjans propis del Centre i PP FRANCISCANOS TOR, en format paper y electrònic
 • Distribució de les dades del alumne/a a la resta d’alumnat, als seus representants legals i al personal del centre.
 • Publicació en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu, de dades específiques de l’alumnat. 
 • Exposició a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, de certes dades de l’alumnat.
 • Tractament de les dades de salut de l’alumnat.

Per a més informació sobre aquests punts, vegeu l’apartat FINALITAT.

Si ens proporcionen el seu currículum, per formar part de la nostra borsa de treball, tractarem les dades que ens hagi proporcionat per gestionar la seva sol·licitud.

També comunicarem les vostres dades i/o les del alumne/a, si han donat el seu consentiment o han contractat un servei que ho requereix, més informació a l’apartat “COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS”.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que els necessitem per tal d’utilitzar-los per a la finalitat per a la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Els conservarem mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

Específicament s’estableixen els següents criteris per a la conservació de les dades relatives a l’alumnat i als seus representants legals:

 • Les dades incloses en els processos d’admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació.
 • Els exàmens dels alumnes es mantindran fins que finalitzi el de el període de reclamacions.
 • Les dades de l’expedient acadèmic, especialment aquells que siguin necessaris per a poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el Responsable.
 • De la mateixa manera, amb fins històrics de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que l’interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament.
 • Les imatges de videovigilància es conservaran per un termini màxim d’un mes, excepte quan siguin necessàries per investigar actes il·lícits que es puguin haver comès a les nostres instal·lacions
 • Si ha sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de feina, havent-nos presentat el seu currículum, aquestes dades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vingui obligat el Responsable.

La resta d’informació produïda durant la seva permanència en el centre serà destruïda passat un curs escolar des de la fi de la seva estada al nostre col·legi.

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l’Entitat, aquelles a les quals l’Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals y autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d’educació.

Les seves dades personals s’han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé sí ho ha autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquells que siguin necessaris, als serveis mèdics i d’urgències que, si s’escau hagin d’intervenir en cas d’incidència de salut, i seran posats en coneixement de el personal de centre que hagi de conèixer-los per a una correcta atenció de l’alumne/a i així pugui reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l’alumne tret que vostè ho hagi autoritzat prèviament o hi hagi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot ser una obligació legal aplicable).

Es requerirà autorització expressa de la cessió de dades de l’alumnat matriculat i dels seus representants legals en els casos indicats a continuació, (la sol·licitud d’autorització es podrà demanar en el moment de la matrícula o amb una sol·licitud específica):

 • Al A.P.A. Col·legi la Porciúncula, amb Numero de Identificació Fiscal NIF G07546195 i localitzada a la mateixa direcció que el Centre, dades identificatives de l’alumne i dels seus pares o tutors, amb l’objectiu de poder participar i dur a terme la realització d’activitats o esdeveniments dins les funcions que li son pròpies. 

Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.

Per gaudir d’alguns serveis que ens sol·liciten és imprescindible comunicar informació a l’empresa que els proporciona, és el cas de:

 • La contractació de l’assegurança d’accidents d’alumnes a la companyia que gestiona el segur de alumnes, Generali España amb Numero de Identificació Fiscal A28007268, situada al carrer Orense número 2, 28020 de Madrid. 

El nom de l’alumne/a, i les dades necessàries per a la gestió de l’assegurança, seran les comunicades a la companyia asseguradora.

La contractació de l’assegurança i gaudir dels seus beneficis implica la comunicació de les dades a la companyia d’assegurances, amb la base legítima de execució d’un contracte del que es forma part a fi de proporcionar cobertura a l’alumne/a.

Poden consultar més informació sol·licitant-la a la secretaria dels centres.

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment ha proporcionat el seu consentiment per determinats tractaments de les dades, aquests podran ser distribuïts als alumnes, els seus pares i tutors legals i a el personal de centre. així com publicats en els següents mitjans d’accés públic:

 • Zones d’accés públic del Centre
 • Medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
 • Publicacions en mitjans electrònics del Centre i PP FRANCISCANOS TOR.
 • Publicacions en format paper del Centre i PP FRANCISCANOS TOR.

Per a més informació, veure els apartats “CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT” i “FINALITAT”.

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l’estat per a l’atenció de les possibles responsabilitats.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No realitzem transferències internacionals.

ÚS DE COOKIES

Els nostres llocs web només utilitza cookies tècniques imprescindibles per al seu funcionament. Tampoc utilitzem cap altre sistema que permeti obtenir informació personal de l’afectat sense el seu consentiment.

Cookies al enllaçar amb tercers

Podrien instal·lar cookies de tercers en el cas en què l’usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, de manera que, per conèixer més sobre elles, es recomana visitar les pàgines webs d’aquestes eines socials els quals es faciliten a continuació:

També s’utilitzen galetes al seleccionar els blocs, pot consultar la seva «Política de Cookies» a la pàgina web dels mateixos (https://policies.google.com/technologies/cookies).

En connectar-se a l’aplicació de gestió educativa de la Conselleria, a la web https://www3.caib.es/xestib/, del Govern de les Illes Balears, també pot ser que s’instal·lin cookies, poden consultar la seva política referida a les cookies a: https://www3.caib.es/xestib/external/politicaCookies.

DRETS

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant les direccions postals i electrònica que es troben l’apartat Responsable, o a les direccions de correu electrònic dels Delegats de Protecció de Dades, pot trobar-les al inici del present document.

També te dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control, la Agencia Española de Protecció de Dades.

Pot consultar més informació sobre els seus drets a www.aepd.es

En l’exercici dels seus drets ha de especificar clarament el dret que s’exerceix, i caldrà identificar-se presentant el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, i sigui considerat vàlid en dret, en aquells supòsits en què es tinguin dubtes sobre la seva identitat.

Si ho desitja disposem de formularis a la secretaria del Centre, situada a la direccio especificade en l’apartat RESPONSABLE,  o pot sol·licitar-los a les direcció de correu electrònic dels Responsables o dels Delegats de Protecció de Dades, indicades al inici del present document.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers . 

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Les dades sol·licitades en els formularis web marcats com a obligatoris s’han d’omplir i, en el cas que no els proporcionessin el Responsable podrà al seu únic criteri denegar el corresponent servei.

No és obligatori omplir les dades no marcats com obligatoris, encara que se’ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, de que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-lo sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents que els hi lliurem o en prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.

MODIFICACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l’última actualització que es troba a l’inici d’aquest document.

US RECOMANEM REVISAR PERIÒDICAMENT AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.