L'Equip directiu

Principis pedagògics

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als següents eixos :

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món

Eixos que ens defineixen

 • Innovació pedagògica.
 • Escola oberta al món (programes internacionals)
 • Intel.ligències múltiples. Aprenentatge per manipulació i experimentació.
 • Valors Franciscans (Ecologia, Perdó, Misericòrdia i Fraternitat)

Què volem aconseguir? Quin tipus de persona volem formar?

El nostre primer objectiu és proporcionar als nostres alumnes una formació integral, que els permeti conformar la seva identitat pròpia i essencial, així com construir una concepció de la realitat que integri alhora el coneixement i la valoració ètica i moral. Aquesta formació integral ha d’anar dirigida al desenvolupament de la seva capacitat per exercir, de manera crítica i en una societat plural, la llibertat, la tolerància i la solidaritat. Per això, pretenem formar alumnes:

 • Respectuosos  amb els seus drets i llibertats, i amb els dels altres;
 • Responsables amb els seus actes, feines i comportament;
 • Col·laboradors per contribuir amb el seu esforç a la consecució d’objectius propis i aliens ;
 • Cristians, amb unes actituds i valors, acords amb l’Evangeli, que els ajudin en el seu desenvolupament personal i en la transformació de la societat.

En conclusió, que els alumnes siguin capaços de valorar-se com a persones i ciutadans del món i que desenvolupin totes les seves capacitats possibles per aplicar amb eficàcia les competències adquirides, que els permetin adaptar-se i solucionar les noves situacions que la vida i la societat els anirà presentant.

Com volem educar?

Creiem que l’educació ha de mirar a la persona en la seva totalitat, sense perdre de vista cap dels seus aspectes integrants perquè pugui construir amb èxit el seu propi futur.

Per això, personalitzarem l’educació, adaptant-nos al caràcter, a la situació i a la manera de ser de cada alumne/a, facilitant el desenvolupament del seu potencial interior.

Pensam que l’enfocament integrador a l’educació s’ha de basar en tres aspectes fonamentals: la autoestima, l’esforç personal i la capacitat d’estimar. Aquests tres aspectes condicionaran amb molta força la vida d’adult de l’alumne/a.

Estam convençuts de que l’educació ha de fer possible la llibertat, ja que només en la llibertat creix la persona i es responsabilitza de les seves decisions.

Quines són les nostres línies metodològiques?

Potenciam uns principis metodològics que donen continuitat i coherència als cicles i les etapes educatives.

Intentem donar una resposta adient a les necessitats específiques dels alumnes, tenint en compte els principis d’individualització i d’atenció a la diversitat.

Fomentar el treball en equip

Propiciem situacions d’aprenentatge que tenguin sentit per als alumnes, amb la finalitat que siguin engrescadores i que els preparin per participar a la societat que els toqui viure.

Afavorim una actitud reflexiva, crítica i investigadora, interès pel coneixement, l’autonomia personal, la valoració de l’esforç personal com a mitjà per aconseguir les metes proposades i la satisfacció per la feina ben feta.

Promovem la creació d’un clima agradable a l’aula, basat en la confiança i el respecte mutu i que afavoreixi les relacions socials.

DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA DE QUALITAT DELS CENTRES

Els Col·legis Franciscans TOR (CC La Porciúncula), són una escola franciscana fonamentada en el Caràcter Propi del Tercer Ordre Regular de Sant Francesc que té com a:

MISSIÓ

Educar a la persona de manera integral, donant sentit a la seva existència, creient en la seva capacitat de superació, amb una visió positiva de la vida, sentint Déu al costat, vivint la fraternitat universal i gaudint de la capacitat d’admirar, respectar i astorar-se davant la creació.

Per això, establim una Proposta Educativa que es desenvolupa en les següents dimensions:

DIMENSIÓ PERSONAL: Educam desenvolupant totes les capacitats dels alumnes, adaptant-nos a la seva situació i a la seva evolució, formant persones lliures, responsables dels seus actes, acadèmicament preparades amb esperit crític i creatiu, a través de la responsabilitat i l’alegria, l’esforç i la valoració del treball ben fet.

DIMENSIÓ RELACIONAL: Educam per a la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la igualtat, la salut, l’oci, la cultura i el respecte als drets humans i al medi ambient.

DIMENSIÓ TRANSCENDENT: Educam des d’una ètica franciscana alabant i reconeixent Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometre’ns perquè tots puguin viure una vida digna, en la que el jove descobreixi realment l’Església com signe de salvació i el missatge de Jesucrist com anunci d’alliberació, fet present ja, en la seva pròpia vida.

VISIÓ

Per mantenir viva la nostra Proposta Educativa viva, conscients dels reptes actuals i futurs, és la nostra VISIÓ concentrar-nos en aconseguir:

 1. Que la institució fomenti la integració i formació del professorat i del PAS.
 2. Que els alumnes rebin una formació integral, amb una bona preparació acadèmica i competencial.
 3. Una eficaç atenció a la diversitat personal, cultural i acadèmica a través de  la innovació pedagògica.
 4. Un clima acollidor, de diàleg i de treball en equip que permeti fomentar relacions interpersonals i desenvolupar el seu aprenentatge.
 5. Una coordinació i col·laboració estreta i plena entre la nostra escola i les famílies, a través d’un seguiment individual basat en la confiança mútua.
 6. Una comunitat educativa que respecti i tingui cura, d’una manera eficaç i compromesa, el Caràcter Propi i els Projectes Educatius del centre.
 7. Un centre de referència pel seu compromís en la cura del medi ambient.
 8. Una escola que fomenti i aporti els mitjans necessaris per a l’adaptació de la comunitat educativa a les noves tecnologies.
 9. Una escola transparent en la seva economia i que treballi pel seu autofinançament.

VALORS

 Aquest repte de futur es fonamentarà en els següents VALORS que seran el nostre camí d’èxit:

– Els valors franciscans de l’ecologia, la fraternitat, la misericòrdia i el perdó són la base de totes les decisions nostres.

– El treball en equip a través del diàleg, el consens, la responsabilitat, la convivència, el respecte i la tolerància serà la forma natural de millorar les relacions humanes i els resultats.

– La resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa serà la nostra preocupació, oferint serveis, desenvolupant competències, adaptant l’estructura organitzativa, optimitzant els recursos i dissenyant o incorporant propostes innovadores.

– El compromís amb la millora contínua, la il·lusió i l’adaptació al canvi són elements essencials per a la nostra organització.

Programació General Anual 2022-23