El nostre centre

El Col·legi de LA PORCIÚNCULA és un centre concertat i està ubicat al terme de Palma (S’Arenal), avinguda de Fra Joan Llabrés nº 1, i està inscrit en el registre de Centres de l’Administració Educativa amb el nº 07004084. El Titular del centre és el Tercer Orde Regular (T.O.R.) de Sant Francesc. El Centre és confessionalment catòlic.

Som una escola franciscana fonamentada en el Caràcter Propi del Tercer Ordre Regular de Sant Francesc que té com a:

MISSIÓ

Educar a la persona de manera integral, donant sentit a la seva existència, creient en la seva capacitat de superació, amb una visió positiva de la vida, sentint Déu al costat, vivint la fraternitat universal i gaudint de la capacitat d’admirar, respectar i astorar-se davant la creació.

Per això, establim una Proposta Educativa que es desenvolupa en les següents dimensions:

DIMENSIÓ PERSONAL: Educam desenvolupant totes les capacitats dels alumnes, adaptant-nos a la seva situació i a la seva evolució, formant persones lliures, responsables dels seus actes, acadèmicament preparades amb esperit crític i creatiu, a través de la responsabilitat i l’alegria, l’esforç i la valoració del treball ben fet.

DIMENSIÓ RELACIONAL: Educam per a la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la igualtat, la salut, l’oci, la cultura i el respecte als drets humans i al medi ambient.

DIMENSIÓ TRANSCENDENT: Educam des d’una ètica franciscana alabant i reconeixent Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometre’ns perquè tots puguin viure una vida digna, en la que el jove descobreixi realment l’Església com signe de salvació i el missatge de Jesucrist com anunci d’alliberació, fet present ja, en la seva pròpia vida.

VISIÓ

Per mantenir viva la nostra Proposta Educativa viva, conscients dels reptes actuals i futurs, és la nostra VISIÓ concentrar-nos en aconseguir:

 1. Que la institució fomenti la integració i formació del professorat i del PAS.
 2. Que els alumnes rebin una formació integral, amb una bona preparació acadèmica i competencial.
 3. Una eficaç atenció a la diversitat personal, cultural i acadèmica a través de  la innovació pedagògica.
 4. Un clima acollidor, de diàleg i de treball en equip que permeti fomentar relacions interpersonals i desenvolupar el seu aprenentatge.
 5. Una coordinació i col·laboració estreta i plena entre la nostra escola i les famílies, a través d’un seguiment individual basat en la confiança mútua.
 6. Una comunitat educativa que respecti i tingui cura, d’una manera eficaç i compromesa, el Caràcter Propi i els Projectes Educatius del centre.
 7. Un centre de referència pel seu compromís en la cura del medi ambient.
 8. Una escola que fomenti i aporti els mitjans necessaris per a l’adaptació de la comunitat educativa a les noves tecnologies.
 9. Una escola transparent en la seva economia i que treballi pel seu autofinançament.

VALORS

Aquest repte de futur es fonamentarà en els següents VALORS que seran el nostre camí d’èxit:

 • Els valors franciscans de l’ecologia, la fraternitat, la misericòrdia i el perdó són la base de totes les decisions nostres.
 • El treball en equip a través del diàleg, el consens, la responsabilitat, la convivència, el respecte i la tolerància serà la forma natural de millorar les relacions humanes i els resultats.
 • La resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa serà la nostra preocupació, oferint serveis, desenvolupant competències, adaptant l’estructura organitzativa, optimitzant els recursos i dissenyant o incorporant propostes innovadores.
 • El compromís amb la millora contínua, la il·lusió i l’adaptació al canvi són elements essencials per a la nostra organització.