Data darrera actualització: 1/9/2020

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

El domini a què vostè ha accedit és un domini a Internet titularitat de l’entitat Comunidad en el Colegio Porciúncula del Arenal, Franciscanos de la TOR (Col·legi La Porciúncula), en endavant «la Titularitat» , amb numero d’identificació fiscal R0700172J, i domicili social a la Avda. Fra Joan Llabrés número 1, 07600 de Palma (Illes Balears).

La Titularitat es troba inscrit a en el Registre de Entitats Religioses de el Ministeri de Justícia, amb numero 1772-SE/B.

Es posa a disposició dels usuaris, a més del propi domicili de la Titularitat i l’apartat CONTACTA de la pròpia web, la següent adreça de correu electrònic secretaria@porciuncula.org, i el telèfon  971 269 912, on podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions .

OBJECTE

El present lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general, a tots els usuaris d’Internet, a la informació relacionada amb els serveis prestats per la nostra entitat.

la Titularitat posarà els mitjans raonables perquè el contingut inclòs a la pàgina sigui correcte i estigui actualitzat.

CONDICIONS D’ÚS I ACTUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES

L’accés i ús d’aquest lloc web per la seva banda implica l’acceptació a les condicions generals establertes en aquest Avís Legal a l’hora de l’accés, per això és convenient que llegeixi atentament les mateixes cada vegada que accedeixi a la pàgina web.

Així mateix, certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, modifiquen i / o completen aquestes condicions generals. L’Usuari ha de llegir atentament i acceptar les condicions particulars dels llocs als quals accedeix abans de la utilització d’aquests serveis

la Titularitat es reserva el dret a modificar les presents condicions sense previ avís, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar-les a modificacions en els serveis prestats

Es recomana als usuaris la lectura periòdica d’aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que en les mateixes s’efectuïn.

ACCÉS A LA WEB

Amb caràcter general vostè podrà accedir a la pàgina web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, hi ha accessos a determinades àrees reservades de la pàgina web per a usuaris registrats, en aquest cas l’usuari ha de mantenir estricta Confidencialitat de la clau d’accés, per a això:

  • ·      Els perfils d’accés i contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. És responsabilitat del navegant l’ús que es faci d’ella.
  • ·      L’usuari no ha de guardar la seva clau d’accés en una forma llegible en arxius en disc, paper o qualsevol altre tipus de suport on pugui ser accessible.
  • ·      El sistema de seguretat de dades està directament lligat a l’ús de contrasenyes. Aquestes han d’estar especialment protegides i qualsevol incidència que comprometi la seva confidencialitat ha de ser immediatament comunicada a la Titularitat.

I en general prendrà totes les mesures necessàries a l’efecte d’assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la seva contrasenya

En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, vostè accepta assumir la responsabilitat que sigui procedent per totes les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la contrasenya.

la Titularitat es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Amb tot això, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat de el lloc web, en el cas que es presentin les causes abans indicades.

RESPONSABILITAT

L’accés a la pàgina web és voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web, se l’usuari a mantenir indemne a la Titularitat per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. la Titularitat no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a la Titularitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’ accés per causes no imputables a la Titularitat, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. la Titularitat no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web.

la Titularitat no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’ enllaços de l’ lloc web. La funció d’ aquests enllaços és informar sobre la existència d’ altres fonts d’ informació a Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, la Titularitat no serà responsable de l’ resultat obtingut a través d’ aquests enllaços hipertextuals.

En cap cas la Titularitat es fa responsable de les continguts publicitaris que pugui contenir el lloc web, són els anunciants els que han de garantir que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web es fa de acord a la legislació aplicable. la Titularitat no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris.

L’ ús de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’ usuari, amb la qual cosa, accepta que el ús està sota la seva exclusiva responsabilitat. L’ usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Titularitat posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i en general, a fer 1 ús conforme a les presents condicions generals. En qualsevol cas, el usuari respondrà de les danys i perjudicis de tota naturalesa que la Titularitat pugui patir com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquest Avís Legal, o en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’ aplicació.

OBLIGACIONS D’USUARIS DE LA WEB

Amb caràcter general l’usuari s’obliga a el compliment de les presents condicions generals i qualsevol condició particular que s’estableixi en els serveis prestats, així com a complir les advertències o instruccions d’ús contingudes al lloc web i obrar sempre conforme a la llei, a els bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa i els béns o drets de la Titularitat , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat o incapaços sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals , la Titularitat no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’ edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització d’aquest lloc web, l’usuari s’obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades proporcionades en els formularis que possibiliten l’accés als serveis als quals accedeix ja mantenir-les actualitzades.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant aquest lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc, en qualsevol dels serveis proporcionats, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la Titularitat , de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de la Titularitat o en general de qualsevol tercer.

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant aquest lloc web cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d’un tercer.

  • Guardar diligentment les contrasenyes d’accés als serveis que les requereixen i que s’ha subscrit, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
  • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la pàgina web, ja no utilitzar els continguts i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web o en la utilització de qualsevol dels serveis d’aquest, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de la Titularitat , els seus proveïdors o tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

La Titularitat compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació veure que estableix la nostra Política de Privacitat.

Disposem de Delegat de Protecció de Dades, pot contactar a: dpd@porciuncula.org

ÚS DE COOKIES

Només utilitzem cookies tècniques imprescindibles per al funcionament de les pàgines. Tampoc fem servir qualsevol altre sistema que permeti obtenir informació personal de l’afectat sense el seu consentiment.

Cookies en enllaçar amb tercers

Podrien instal·lar-se cookies de tercers en el cas que l’usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, per la qual cosa, per conèixer-ne més, es recomana visitar les pàgines web d’aquestes eines socials que es faciliten a continuació:

Així mateix, s’utilitzen cookies en seleccionar l’opció GESTIB, web proporcionat per el Govern de les Illes Balears, podeu consultar la seva política de cookies en aquest enllaç.

ENLLAÇOS A EL LLOC WEB

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des d’aquest lloc web al seu propi haurà d’estar prèviament autoritzat, a aquest efecte, per escrit de la Titularitat titular del Web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tot el contingut del lloc web, entenent, a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi de font (d’ara endavant, els continguts) incloent les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de la Titularitat, o si escau de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en el seu sistema informàtic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La infracció de qualsevol d’aquests drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com, un delicte castigat d’acord amb la legislació vigent.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les prestacions de serveis d’aquest lloc web i els requisits legals exigits per al mateix, es troben regulats en la corresponent normativa comunitària i en la legislació espanyola vigent aplicable, quedant atribuïda jurisdicció als tribunals espanyols que corresponguin a la Titularitat, en cas de possibles controvèrsies.

LI RECOMANEM REVISAR PERIÒDICAMENT AQUESTA AVÍS LEGAL .