Projectes de l'escola

Proposta educativa

I. Presentació

L'autonomia dels centres escolars resulta fonamental si entenem que el procés educatiu no ha de ser el mateix per a tots, sinó que ha de respondre tant al coneixement socioeconòmic i cultural en el qual cada centre s'ubica, com a les peculiaritats de l'alumnat i a la concepció educativa de la titularitat, dels docents, dels pares i de l'alumnat.

La reflexió sobre aquestes necessitats particulars pot oferir pautes per establir les senyes d'identitat que permetin anar creant en el centre un estil educatiu propi.

Els pares, des de la seva peculiar forma de concebre la vida, tenen el dret i deure d'educar als seus fills . En conseqüència, a ells correspon elegir aquelles ofertes, que millor se acomoden al model educatiu derivat de les seves conviccions filosòfiques, ètiques, religioses.

Davant la diversitat de models educatius, els centres franciscans oferim com a base les següents senyes d'identitat, ajustant-nos , en cada cas, a les característiques particulars dels alumnes i de l'entorn de cada centre.

II. Dimensions en què volem educar

Sant Francesc d'Asís, al final de la seva vida, va mostrar en les estrofes del "Càntic de les criatures" l'itinerari que havia recorregut fins a trobar la pau amb si mateix, amb els altres, amb la natura i amb Déu. En aquest escrit trobam el punt de referència per educar en uns valor molt significatius en el nostre temps: donar sentit a l'existència, creure en la pròpia capacitat de superació, tenir una visió positiva de la vida, sentir la proximitat de Déu, viure la fraternitat universal i la trobada amb la creació.
Aquests són els valors que ens serveixen de referència en la nostra oferta educativa i els desenvolupem en les següents dimensions:

II.1 Dimensió Personal

Principis Bàsics

1- Creiem que l'educació ha de mirar a la persona en la seva totalitat, sense perdre de vista cap dels seus aspectes integrants, perquè l'educand, tenint una imatge positiva de si mateix, pugui construir amb èxit el seu propi futur.

2 - Per això, personalitzarem l'educació, adaptant-nos al caràcter, a la situació i a la manera de ser de cada alumne/a, facilitant el desenvolupament del seu potencial interior.

3 - Pensam que l'enfocament integrador de l'educació s'ha de basar en tres aspectes fonamentals: la autoestima, l'esforç personal i la capacitat d'estimar. Aquests tres aspectes condicionaran amb molta força la vida d'adult de l'alumne/a.

4 - Estam convençuts de que l'educació ha de fer possible la llibertat, ja que només en la llibertat creix la persona i es responsabilitza de les seves decisions

Objectius generals

1 - Crear un clima familiar, de seguretat, confiança i respecte mutu, a fi que el nostre alumnat pugui créixer en tots els seus aspectes, i es faciliti la maduresa afectiva i la valoració positiva de cada un dels membres de la comunitat educativa.

dimensiò personal

2 - Considerar els problemes específics de cada alumne/a i servir-nos de tots, els recursos disponibles per atendre'l adequadament.

3 - Respectar el ritme maduratiu de cada alumne/a, ajustant-nos a les seves peculiaritats.

4 - Desenvolupar les diferents capacitats dels alumnes, enriquint el seu món interior a través dels diferents recursos.

dimensiò personal

5 - Fomentar la iniciativa personal, tant en la realització de tasques pròpies com en les propostes que l'alumne/a faci al grup.

6 - Fomentar les inquietuds dels alumnes, el seu afany de superació i la valoració del treball ben fet.

7 - Respectar els interessos i necessitats de l'alumne/a per proporcionar-li els coneixements adequats, considerant els aspectes afectius, intel·lectuals i motrius.

8 - Crear hàbits de treball en els alumnes, amb medis i tècniques adequats, per que puguin elaborar el seu propi pensament i adquirir els coneixements necessaris.

dimensiò personal

9 - Desenvolupar totes les capacitats dels alumnes i ajudar a conèixer els propis ímits i a assumir les contrarietats de la vida sense desanimar-se.

10 - Ajudar els i les alumnes a viure a viure la seva llibertat individual de manera responsable; animar-los a prendre lliurement les seves decisions, a valorar les conseqüències de cada una d'elles i donar-los ocasió de viure-les públicament.

11 - Crear espais i temps per trobar-se un a si mateix. Ajudar-los a reflexionar sobre el que aprecien, estimen i desitgen de veres, i a obrar i viure d'acord amb els valors elegits.

12 - Aconseguir que els alumnes es sentin únics i diferents, fins i tot essent part integrant d'un grup.

II.2 Dimensó Relacional

II.2.A Amb la Societat

Principi Bàsic

1 - L'home és un ésser social. És en la seva vida en societat i en la seva relació amb els altres com creix, es desenvolupa i es realitza com a persona.

dimensiò relacional

2- Per aquest motiu volem que el nostre Centre sigui una escola des de i per a la vida. Des d'ell plantejarem situacions significatives i globalitzadores que ajudin a l'alumne en el seu procés d'humanització.

3- Creiem que des de l'escola hem d'educar no sols per a uns determinats rols productius, sinó també per a la tolerància, per a la convivència pacífica i democràtica, per a la participació ciutadana, per al respecte als drets humans, per al reconeixement de la igualtat entre les persones, per a la salut i per a l'oci i la cultura.

Amb tot això contribuirem a que els nostres alumnes siguin membres actius de la nostra societat i puguin col·laborar en la transformació de la seva realitat social.

Objectius generals

1 - Fomentar la integració de la nostra escola en el medi i en la realitat en que està immersa, perquè sigui un element viu que estigui obert a les seves necessitats i a les seves demandes.

2- Crear un clima acollidor i comfortable tant en els seus aspectes físics com en aquells de relacions interpersonals, que estimuli l'alumnat a acudir a ell.

3 - Transmetre el respecte, la solidaritat i la col·laboració amb les minories, amb els iguals i amb els socialment més desfavorits.

dimensiò relacional

4 - Potenciar la participació activa i democràtica de tots els membres de la comunitat educativa, fomentant la llibertat d'expressió, la presa d'acords per consens.

5 - Facilitar la integració de tots els membres del centre en un projecte comú, mitjançant el desenvolupament d'actituds de col·laboració i respecte a la diversitat.

6 - Desenvolupar en l'alume/a el sentit de responsabilitat, de respecte, d'acceptació i de tolerància davant la diversitat de capacitats i interessos, així com davant la realitat social, cultural, religiosa i econòmica tant del Centre com de l'entorn.

7 - Propiciar en l'alumne/a la vivència d'experiències positives i enriquidores, i ajudar-lo a descobrir i superar les mancances del seu entorn, perquè així pugui col·laborar en la transformació de la seva realitat social.

dimensiò relacional

8 - Afavorir les relacions socials des de les activitats didàctiques i lúdiques del Centre i, des d'elles, despertar en els alumnes l'interès per aprendre.

9 - Introduir en la dinàmica del Centre les manifestacions culturals de l'entorn.

10 - Compensar les desigualtats, ja sigui per raons físiques, psíquiques o socioculturals.

11 - Potenciar un clima d'igualtat d'oportunitats, en el que no es produeixin discriminacions; per tant, cuidarem el llenguatge, els gests i el repartiment de responsabilitats.

12 - Facilitar el treball en grup i els moments d'encontre en un clima de diàleg, de tolerància i de respecte, fomentant la participació i comunicació de tots els membres de la comunitat educativa.

13 - Desenvolupar en els alumnes el sentit crític davant les actituds i missatges socials dominants.

14 - Cooperar en la creació de ciutadans capaços de millorar les relacions socials existents.

dimensiò relacional

15 - Aprendre a conviure, afavorint el desenvolupament de sentiments de cooperació i de recerca de pau, i a resoldre les situacions conflictives de manera justa i no violenta.

16 - Fitxar acords i criteris a nivell de grup i de classe que facilitin la participació democràtica de professors i alumnes, de manera que sigui possible enfrontar-se ideològicament als problemes de convivència i de treball que la vida escolar genera. D'aquesta manera desenvoluparem la capacitat per acomodar-se a les diferencies, de comprendre als altres, del sentit de solidaritat, de l'esperit de responsabilitat i de la participació.

dimensiò relacional

17 - Aprendre des de l'escola a utilitzar els sabers en bé dels altres.

18 - Potenciar en l'AMPA la col·laboració i plantejaments conjunts d'activitats generales del Centre.

19 - Sensibilitzar i compartir amb el personal de serveis la feina educativa.

20 - Afavorir la formació de persones amb afany de superació, per ser més competents però no competitives.

II.2.B Amb l'entorn

Principi Bàsic

dimensiò amb l'entorn

L´ésser humà viu èticament quan manté l’equilibri dinàmic de totes les coses, quan és un ésser solidari i en comunió. Per això, creim necessari que proporcionem a tots els alumnes la possibilitat d’adquirir els coneixements, el sentit dels valors, les actituds, l’interès viu i les aptituds necessàries per protegir i millorar el medi ambient, contribuint amb tot això a una millor qualitat de vida.

Objetius Generals

1 - Facilitar a l’alumnat el contacte directe amb la natura a través de sortides i altres activitats del Centre.

dimensiò amb l'entorn

2 - Utilitzar els recursos que el medi ofereix per obtenir el màxim aprofitament.

3 - Prioritzar temes de salut, consum i medi ambient en el nostre currículum, desenvolupant en l’alumnat l’esperit crític i la creativitat davant les manifestacions i missatges de l’entorn.

dimensiò amb l'entorn

4 - Potenciar un estil de vida saludable, des de l’alimentació, la higiene i el temps lliure.

5 - Despertar interès per tenir cura del Centre i del seu entorn, fent el lloc més bell, educatiu, acollidor i enriquidor.

6 - Ajudar a comprendre els problemes que deriven de viure sense respectar el medi ambient, així com a assumir la pròpia responsabilitat referent a ell.

dimensiò amb l'entorn

7 - Proporcionar als alumnes experiències que els ajudin a conéixer, cuidar i millorar el seu entorn.

8 - Conscienciar l’alumnat de la imminent necessitat de canviar alguns dels nostres hàbits de vida, per poder contribuir al benestar ambiental del nostre entorn.

9 - Col·laborar amb altres institucions per a la conservació i millora del medi ambient.

10 - Conscienciar els alumnes no sols del perill mediambiental que correm, sinó educar-los en la capacitat de sorpresa i admiració davant la grandesa i la bellesa de les coses creades, i despertar en ells una actitud d’alabança i gratitud cap al Creador.

II.3 Dimensió Transcendent

Principis Bàsics

dimensiò transcendent

1 - Vivim en una societat en que ja és un fet el pluralisme cultural i religiós. Per aquest motiu, creim que és de vital importància educar en la convivència pacífica i en el respecte davant la diversitat de formes de vida i creences.

2 - Com a Centre d’identitat Franciscana, creim en la importància d’estar en el món com a creients, reconeixent i lloant Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometent-nos per a que poguem viure una vida digna.

3 - Mitjançant l’educació en valors volem orientar cap a la realització i plenitud de totes les possibilitats humanes.

4 - Volem que l’alumne senti l’Església com a signe de salvació i el llenguatge de Jesucrist com anunci d’alliberament, fet present ja ara, en la seva pròpia vida.

dimensiò transcendent

5 - Volem també educar des d’una ètica cristiana, que convida a qui l’assumeix a véncer l’egoisme i a cercar el bé dels altres així com el seu propi.

Objetius Generals

1 - Ajudar a descobrir la vida i el cos com a do del Creador i correspondre-li amb respecte i admiració cap a un mateix i amb gratitud cap a Déu.

2 - Facilitar moments de reflexió i convivència per cercar respostes als interrogants que es fa l’infant i el jove.

dimensiò transcendent

3 - Oferir a cadascú la possibilitat de trobar-se amb Jesucrist des de la seva situació i necessitats concretes.

4 - Capacitar l’alumne per fonamentar la seva persona i el seu projecte de vida d´acord amb els valors que proposa l’Evangeli.

5 - Educar per a la integració en la comunitat cristiana i formar part activa d’ella.

6 - Ajudar a desenvolupar la dimensió relacional des de l’equilibri de la pau interior.

7 - Ajudar a comprometre’s en la construcció d’un món més fratern i solidari.

III. Principis Psicopedagògics i Didàctics

D’acord amb la nostra identitat com a Centre Catòlic i seguint l’orientació de l’Administració Educativa volem com a principi psicopedagògic fonamental:

dimensiò transcendent

“Ajudar a la persona a desenvolupar-se en la seva totalitat, sense oblidar cap dels seus aspectes integrants (cognitius, afectiu-relacionals, psicomotrius, etc.)”.

Per al desenvolupament del principi anterior adequarem la nostra actuació pedagògica als següents criteris didàctics:

1 - Partint del nivell de desenvolupament de l’alumne – maduració psicològica, capacitats i coneixements previs -, així com dels seus centres d’interès.

2 - Identificant els esquemes de coneixement que l’alumne ja posseeix i cercant la “distància òptima” entre el que ja coneix i el que ha d’arribar a conèixer (aprenentatge significatiu).

3 - Presentant els nous coneixements (continguts rellevants i ben estructurats) amb el tractament adequat.

4 - Reforçant la voluntat de l’alumne i promovent la seva activitat.

dimensiò transcendent

5 - Oferint experiències acompanyades de reflexió.

6 - Dotant les activitats d’ensenyança-aprenentatge, sempre que sigui possible, d’un caràcter lúdic, rompent l’oposició joc/treball.

7 - Cercant la funcionalitat d’allò que s’ha après per poder-lo aplicar a noves situacions.

8 - Potenciant, en la mesura que es pugui, el treball en grup dins l’aula i fora d’ella.

9 - Avaluant periòdicament els objectius conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Per aplicar i assolir aquests criteris tendrem en compte la interdisciplinarietat i el treball en grup del professorat. Així assegurarem la coherència vertical (àrees) i l’horitzontal (cicles).