Fecha última actualización: 25/05/2018

Responsable

Comunidad en el Colegio Porciuncula de el Arenal Franciscanos de la TOR (Col·legi La Porciúncula)

N.I.F.: R0700172J

Dirección: Avgda. Fra Joan Llabrés, 1 • 07600 Palma (Illes Balears)

Teléfono: 971 269 912

Correu electrònic: secretaria@porciuncula.org

Delegat de Protecció de Dades: dpd@porciuncula.org

Finalitat

La finalitat principal per la qual tractarem la seva informació i la de l’alumne és per gestionar i proporcionar-li els serveis per vostè sol·licitats i poder oferir-li unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i activitats extraescolars oferts pel nostre centre.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat el Centre, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, i sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades a les que ens ha autoritzat per a:

 • La publicació en els mitjans propis del centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina web http://www.porciuncula.org,, blogs i comptes a les xarxes socials en les que estiguin inscrits.

Els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països no reconeguts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisi les polítiques d’aquests comptes, especialment les referides a la privacitat.

Es disposa dels següents blogs:

BlogEnllaç
ESOhttp://laporciunculaeso.blogspot.com 
Orientacióhttp://orientaciontor.blogspot.com/

Disposem de comptes en les següents xarxes socials: 

Red socialEnllaçIdentificador
Twiterhttps://twitter.com/claporciuncula/@claporciuncula
Facebookhttps://www.facebook.com/claporciuncula/@claporciuncula
Instagramhttps://www.instagram.com/claporciuncula/#claporciuncula
https://www.instagram.com/explore/tags/somporciuncula/#somporciuncula
https://www.instagram.com/explore/tags/franciscanostor/#franciscanostor
 • La comunicació al resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.
 • La seva exposició en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions.
 • La publicació en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Si vostè s’ha adherit a l’assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar aquest servei.

Si ens proporciona el seu currículum tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

Si vostè accedeix a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser captada amb fins de seguretat.

Si vostè disposa de l’assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar aquest servei.

Si ens proporciona el seu currículum tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

Si vostè accedeix a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser recollida amb fins de seguretat.

Legitimació

Interès legitim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per a vostè.

També en el cas d’enviament d’informació de les activitats i serveis oferts pel nostre Centre, quan Vostè ha participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem.

Compliment de una missió de interès públic

Base jurídica principal para el tractament de las imatges de vídeo vigilància, Article 6.1.e del RGPD.

Ejecció de un contracte

Correspon a la resta de serveis que ens sol·liciti, como per exemple serveis de menjador y guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc.

Consentiment del Interessat

Correspon a aquells tractaments per als que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades de l’alumne, com són noms i estudis que cursa, així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis del centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina web, blogs i comptes a les xarxes socials en les que estiguin inscrits,  amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades
 • Distribució de les dades identificatives, les gravacions audiovisuals i les imatges es podran distribuí al resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.
 • Publicació de imatges, les gravacions audiovisuals i el nom de l’alumne, així com els estudis que realitza en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu
 • Exposició de les dades dels alumnes a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals.
 • Tractament de les dades de salut de l’alumne 

Terminis de conservació de les dades

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que els necessitem per tal d’utilitzar-los per a la finalitat per a la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Els conservarem mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

Les dades educatius necessaris per poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el Responsable.

De la mateixa manera, amb fins històrics de les activitats del centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que l’interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament.

Les dades que ens proporcioni a la inscripció a les jornades que realitzi el Centre  es conservaran durant el curs escolar corresponent a la inscripció.

Les imatges de videovigilància es conservaran un termini màxim d’un mes.

La resta d’informació produïda durant la seva permanència en el centre serà destruïda passat un curs escolar des de la fi de la seva estada al nostre col·legi.

Comunicació de dades personals

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l’Entitat, aquelles a les quals l’Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals y autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d’educació.

Les seves dades personals s’han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé sí ho ha autoritzat prèviament.

En el marc de la matriculació de l’alumne, o mitjançant una sol·licitud específica, les seves dades es cediran a les següents entitats si vostè ha autoritzat a això expressament:

 • Al A.P.A. Col·legi la Porciúncula, con NIF [NIF APA] i localitzada a la mateixa direcció que el Centre, dades identificatives de l’alumne i dels seus pares o tutors, amb l’objectiu de poder participar i dur a terme la realització d’activitats o esdeveniments dins les funcions que li son pròpies. 

Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.

 • A la companyia que gestiona el segur de alumnes, Generali España con N.I.F. A28007268, situada al carrer Orense número 2, 28020 de Madrid, li comunicarem les dades identificatives de l’alumne i aquelles exclusivament necessàries per poder gaudir d’ aquesta assegurança. 

Si no accedeix a aquesta cessió de dades no disposarà d’assegurança .

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment ha proporcionat el seu consentiment per determinats tractaments de les dades, aquestes podran ser publicades als mitjans  d’accés públic següents:

 • Zones d’accés públic del centro
 • Medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
 • Web, xarxes  socials y blogs (veure apartat FINALITAT per a més informació).
 • Publicacions del Centre en format de paper, com son revista, agenda escolar y tríptics.

y distribuïdes al resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l’estat per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant la direcció postal i electrònica que es troben l’apartat Responsable, o a la direcció de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, pot trobar-les al inici del present document.

També te dret a reclamar davant de  l’Autoritat de Control, la Agencia Española de Protecció de Dades.

Pot consultar més informació sobre els seus drets a www.agpd.es

Si ho desitja disposem de formularis a la secretaria del Centre, localitzada a la adreça del Responsable o pot sol·licitar-los a la direcció de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, indicades al inici del present document.

Obligacions i responsabilitats

Les dades sol·licitades en els formularis marcats com a obligatoris s’han d’omplir i, en el cas que no els proporcionessin el Responsable podrà al seu únic criteri denegar el corresponent servei.

No és obligatori omplir les dades no marcats com obligatoris, encara que se’ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, de que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-lo sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents que els hi lliurem o en prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

Mesures de seguretat

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers . 

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l’última actualització que es troba a l’inici d’aquest document.

Us recomanem revisar periòdicament aquesta política de privacitat.