Projectes de l'escola

Política de qualitat

El Col·legi la Porciúncula és una escola franciscana fonamentada en el Caràcter Propi del Tercer Ordre Regular de Sant Francesc que té com MISSIÓ:

Educar la persona de manera integral, donant sentit a la seva existència, creient en la seva pròpia capacitat de superació, amb una visió positiva de la vida, sentint Déu al costat, vivint la fraternitat universal i gaudint de la capacitat d'admirar, respectar i astorar-se davant la creació.

Per això, establim una Proposta Educativa que es desenvolupa en les següents dimensions:

DIMENSIÓ PERSONAL: Educam desenvolupant totes les capacitats dels alumnes, adaptant-nos a la seva situació i a la seva evolució, formant persones lliures, responsables dels seus actes, acadèmicament preparades amb esperit crític i creatiu, a través de la responsabilitat i l'alegria, l'esforç i la valoració del treball ben fet.

DIMENSIÓ RELACIONAL: Educam per a la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la igualtat, la salut, l'oci, la cultura i el respecte als drets humans i al medi ambient.

DIMENSIÓ TRANSCENDENT: Educam des d'una ètica franciscana alabant i reconeixent Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometent-nos perquè tots puguin viure una vida digna, en la qual el jove descobreixi realment l'Església com a signe de salvació i el missatge de Jesucrist com anunci d'alliberació, fet present ja, en la seva pròpia vida.

Per mantenir viva la nostra Proposta Educativa, conscients dels reptes actuals i futurs, és la nostra VISIÓ concentrar-nos en aconseguir:

 • - Una comunitat educativa que formi, integri i potenciï cada un dels seus membres o estaments.
 • - Que els alumnes es realitzin com a persones i a la vegada rebin una preparació acadèmica adequada, competitiva i exigent que els permeti accedir a batxillerat, universitat, cicles formatius o món laboral.
 • - Una eficaç atenció a la diversitat personal, cultural i acadèmica.
 • - Un clima acollidor, de diàleg i de treball en equip que permeti fomentar relacions interpersonals i desenvolupar sense obstacles el seu aprenentatge.
 • - Una coordinació i col·laboració estreta i plena entre la nostra escola i les famílies, a través d'un seguiment individual educatiu acadèmic i personal dels alumnes, basat en la confiança mútua.
 • - Que el personal respecti i cuidi, d'una manera eficaç i compromesa el Caràcter Propi i els Projectes Educatius del centre, aconseguint la màxima competència del personal, professionalment i tecnològicament, i treballi en equip per a una major eficàcia.
 • - Una escola de referència en l'entorn implicada en la cura del medi ambient.
 • - L'autofinançament optimitzant els medis econòmics per al seu funcionament.

Aquest repte de futur s'assentarà en els següents VALORS que seran el nostre motor d'èxit:

 • - Els valors franciscans de l'ecologia, la fraternitat, la misericòrdia i el perdó són la base de totes les nostres decisions.
 • - El treball en equip a través del diàleg, el consens, la corresponsabilitat, la convivència, el respecte i la tolerància serà la forma natural de millorar les relacions humanes i els resultats.
 • - La resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa serà la nostra constant preocupació, oferint serveis, desenvolupant competències, adaptant l'estructura organitzativa, optimitzant els recursos i dissenyant o incorporant propostes innovadores.
 • - El compromís amb la millora contínua, la il·lusió i l'adaptació al canvi són elements essencials per a la nostra organització.