El Centre docent privat concertat anomenat «LA PORCIÚNCULA» està ubicat al terme de Palma (S’Arenal), avinguda de Fra Joan Llabrés nº 1, i està inscrit en el registre de Centres de l’Administració Educativa amb el nº 07004084.

Als nivells d’Ensenyament Infantil, Primària i Secundària, el Centre està acollit al règim de concerts, per tant l’ensenyament és gratuït.

El Titular del centre és el Tercer Orde Regular (T.O.R.) de Sant Francesc. El Centre és confessionalment catòlic.

El Centre es configura com a Comunitat Educativa que és el conjunt d’estaments – alumnes, pares, professorat, titular i personal d’administració i serveis- relacionats entre si i interessats en la consecució dels objectius del Centre.

El Centre, d’acord amb el seu carácter propi, té com a objectiu fonamental l’educació integral dels alumnes ajudant-los a desenvolupar la seva personalitat en tots els aspectes:

1. Fomentant les activitats bàsiques de convivencia i de respecte al medi ambient.

2. Fomentant la formació d’hàbits i tècniques d’estudi i de treball, atenent la diversitat.

3. Desenvolupant les capacitats d’observació, de reflexió, d’anàlisi i síntesi, la capacitat crítica i l’expressió estètica.

4. Fomentant els valors antropològics, religiosos, ecològics i morals.

5. Educant l’afectivitat, l’equilibri emocional i el desenvolupament físic.

6. Fomentant l’estimació a la llengua i a la cultura de la nostra Comunitat Autónoma.

7. Educant per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.